مهرگان

اخبار

همیاری اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه



اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه با در اختیار قراردادن بیلبورد خود به موسسه مهرگان و مساعدت های دیگر، کودکان نیاز مند را مورد حمایت خود قرار داده است.