مهرگان

منشور اخلاقی موسسه خیریه نیک بنیادان مهرگان


1) تلاش و کوشش تا سر حد توان برای انجام امور خیر و انسانی و رعایت اخلاق و ادب
2) احترام به انسانها بدون در نظر گرفتن نژاد و آئین و دوری و پرهیز از سیاست، قدرت گرایی و منافع طلبی
3) احترام به طبیعت و محیط زیست
4) توجه به کمبود ها و آسیب های اقشار کم درآمد و بی بضاعت به ویژه کودکان بی سرپرست یا بد سرپرست در حال تحصیل
5) ایجاد فضای مناسب و دوستی و امید در خانواده های کم بضاعت بخصوص فرزندان آنها
6) تامین هزینه های تحصیلی کودکان و نیازهای ضروری خانواده های آنها
7) بالا بردن سطح علمی، اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی کودکان و خانواده هایشان و دادن آگاهیهای لازم به آنها
8) یادآوری و نشان دادن حقوق و اختیارات و الزامات زندگی به کودکان و خانواده هایشان
9) پشتیبانی و حمایت کودکان در مراحل مختلف زندگی و تحصیلی برای رسیدن به امکانات و شرایط مناسب تر و شکوفایی استعداد ها و محقق کردن آرزوهای آنها
10) توجه به رشد، نشاط، پرورش جسمی و روحی کودکان با ایجاد امکانات، فضاها و شرایط مناسب تر
11) کمک به حفظ و استحکام بنیاد خانواده ها و فراهم آورن شرایط برای رشد کودکان در محیط خانواده
12) امکان فراهم سازی و هدایت سرپرستان خانواده ها برای تلاش و تامین هزینه ها و استقلال مالی آنها و دوری از فرهنگ تکدی گری
13) ایجاد و گسترش فرهنگ عمومی جامعه برای حمایت اقشار کم درآمد و آگاه سازی جامعه نسبت وظایف انسانی و اجتماعی خود و ایجاد روحیه همکاری و همیاری بین آنها
14) شناسایی و پیگیری کودکان و خانواده های کم بضاعت و تلاش برای کمک و تحت پوشش قراردادن آنها
15) برنامه ریزی برای هدایت و انتقال هزینه های مازاد و غیر ضروری خانواده ها و افراد جامعه در جهت ایجاد ساختارهای بنیادی و رفع کمبودها
16) ایجاد تعامل با بخشهای خصوصی و دولتی و سایر موسسات برای حمایت اقشار بی بضاعت به ویژه کودکان