مهرگان

اهداف

اهداف  • رهگیری و شناسایی نیازه های اولیه افراد از طریق مراجعه مدیران اجرایی و اختصاص کمک های نقدی و غیرنقدی به خانواده های تحت پوشش و تامین احتیاجات اولیه آنها
  • فراهم کردن شرایط تحصیلی مناسب برای بچه های بی سرپرست یا آسیب پذیر
  • تلاش برای تامین حداقل های مورد نیاز برای خانواده های کم بضاعت
  • انجام امور خیریه و خدمات عام المنفعه