بنی آدم اعضای یک پیکرند/ که در آفرینش ز یک گوهرند


دوست و همیار گرامی

شما میتوانید با کمک های ماهیانه خود به موسسه خیریه نیک بنیادان مهرگان ما را در حمایت از هم میهنان کم بضاعت بخصوص تحصیل فرزندان این سرزمین یاری نمایید.
با تکمیل فرم زیر و ارسال آن به جمع حامیان مهرگان بپیوندید.