مهرگان

اخبار

رستوران کاوات به جمع حامیان مهرگان پیوستبا تلاش صورت گرفته رستوران کاوات نیز به جمع حامیان موسسه خیریه مهرگان پیوست و قرار بر آن شد که این رستوران بصورت ماهیانه تعدادی غذای گرم برای کودکان مورد حمایت این موسسه و خانواده ی آنها تهیه نمایید.