مهرگان

اخبار

باغچه مينو نیز به جمع حامیان مهرگان پیوستبه اطلاع دوستان و حاميان موسسه خيريه مهرگان ميرساند كه مجموعه باغ، تالار و تشريفات باغچه مینو هم به جمع همياران مهرگان پيوست.