مهرگان

اخبار

تفاهم نامه همکاریدر جهت نیل به اهداف موسسه،تفاهم نامه اي با فروشگاه اينترنتي سيتي مال منعقد شده است كه اميدواريم باعث رشد و ارتقا خدمات به نيازمندان جامعه گردد، ضمن خير مقدم به مديريت و كاركنان اين مجموعه، موفقيت و سلامتي را براي آنها آرزومنديم.