گزارشات


مؤسسه خیریه نیک بنیادان مهرگان، هر ساله در پایان سال مالی اقدام به انجام حسابرسی دفاتر مالی، دارایی ها، حسابهای بانکی و کلیه گردشهای مالی خود توسط مؤسسه حسابرسی رسمی می نماید. به منظور اطلاع‌رسانی شفاف، فایل گزارش سالیانه حسابرسی در ادامه قرار گرفته است.

   گزارش حسابرسی سال 1393
   گزارش حسابرسی سال 1394
   گزارش حسابرسی سال 1395
   گزارش حسابرسی سال 1396