استند های خیرات و تسلیت - غم را به شادی کودکان تبدیل کنیم


با آرزوي سلامتي و شادابي براي كليه همياران گرامي، استندهاي تسلیت موسسه جهت عرض تسليت و حمايت از كودكان در حال تحصیل به عنوان جایگزینی برای گل ارایه میگردد
همیاران می توانند جهت سفارش به صورت تلفنی یا حضوری سفارش خود را ثبت نمایند و موسسه وظيفه حمل ، نصب و جمع آوري را به عهده خواهد داشت.

آدرس و شما ره تلفن جهت سفارشتاج گل


استندها