مهرگان

اخبار

جلسه هم اندیشی با هتل پارسیاندر تاریخ 1395/9/16 جلسه هم اندیشی مابین مدیریت هتل پارسیان و هیت مدیره موسسه خیریه مهرگان برگزار شد و راهکارهای موجود برای حمایت از موسسه مورد ارزیابی قرار گرفت.