مهرگان

آرزوها

مشاهده آرزوهای برآورده شده

لیست آرزوهای در انتظار:

   

آرزو

کامپیوتر

شرح آرزو: علیرضا و محمدرضا دو برادر 15 و 13 ساله هستند که آرزوی داشتن یک کامپیوتر را دارند      

آرزو

دوچرخه

شرح آرزو: سپهر کودک 9 ساله آرزوی داشتن یک دوچرخه را دارد.      

آرزو

کامپیوتر

شرح آرزو: زهرا 14 ساله در آرزوی کامپیوتر      

آرزو

ماشین کنترلی

شرح آرزو: امیرعلی 7 ساله در آرزوی ماشین کنترلی      

آرزو

تبلت

شرح آرزو: فاطمه 13 ساله در آرزوی تبلت      

آرزو

کامپیوتر

شرح آرزو: احترام 10 ساله در آرزوی کامپیوتر      

آرزو

تبلت

شرح آرزو: زیبا 10 ساله در آرزوی تبلت      

آرزو

کامپیوتر

شرح آرزو: نسترن 17 ساله در آرزوی کامپیوتر      

آرزو

تبلت

شرح آرزو: عسل 14 ساله در آرزوی تبلت      

آرزو

دوچرخه

شرح آرزو: امیر حسین 14 ساله در آرزوی دوچرخه      

آرزو

دوچرخه

شرح آرزو: محمد سبحان 11 ساله در آرزوی دوچرخه      

آرزو

دوچرخه

شرح آرزو: سپهر11 ساله در آرزوی دوچرخه      

آرزو

دوچرخه

شرح آرزو: ارشیا 10 ساله در آرزوی دوچرخه