مهرگان

اخبار

بازید از روستاهای منطقه سرفیروزآباد
اعضای هیت مدیره موسسه مهرگان در سفری به منطقه سرفیروزآباد از امکانات و شرایط روستاهای این منطقه جهت ساخت مدرسه دیدن کردند.